Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A
Data publikacji:
22.08.2019
Typ zamówienia:
poniżej 30000 euro
Rodzaj procedury:
ustawy nie stosuje się
Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane
Zamawiający:
Rejon Dróg Wojewódzkich w Tarnowie
ul. Ostrogskich 5a
33-100 Tarnów
tel. (014) 621-17-54, fax 621-17-24
Przedmiot zamówienia:
„Roboty utrzymaniowe mostu w m. Żabno w ciągu DW 975, odc. 030 km 1+570”
Numer postępowania / zamówienia:
RDWT-271-2-21/19
Wadium:
Nie dotyczy
Pełna treść ogłoszenia / Zaproszenie do składania ofert:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu / ofert

Kanał komunikacji z Zamawiającym
(zgodnie z zasadami określonymi w SIWZ):
30.08.2019 r., godz. 9:30
Zestawienie złożonych w postępowaniu wniosków / ofert:
Rozstrzygnięcie postępowania:
Umowa:
Numer umowy : 19/2019/RDWT
Data zawarcia umowy : 4.09.2019r.

PRZEDMIOT UMOWY: „Roboty utrzymaniowe mostu w m. Żabno w ciągu DW 975, odc. 030 km 1+570 ”.
ZAMAWIAJĄCY : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie - Rejon Dróg Wojewódzkich w Tarnowie, ul. Ostrogskich 5a, 33-100 Tarnów
WYKONAWCA : MOSTAR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tarnobrzegu (adres: ul. Górnicza 5C, 39-400 Tarnobrzeg)

Oryginały umowy znajdują się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych, ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych, ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków