Data publikacji:
02.10.2019
Typ zamówienia:
poniżej 30000 euro
Rodzaj procedury:
ustawy nie stosuje się
Rodzaj zamówienia:
dostawy
Zamawiający:
Rejon Dróg Wojewódzkich w Tarnowie
ul. Ostrogskich 5a
33-100 Tarnów
tel. (014) 621-17-54, fax 621-17-24
Przedmiot zamówienia:
„Dostawa mieszanki mineralno-asfaltowej do stosowania na zimno dla Rejonu Dróg Wojewódzkich w Tarnowie”.
Numer postępowania / zamówienia:
RDWT-271-2-30/19
Wadium:
Nie dotyczy
Pełna treść ogłoszenia / Zaproszenie do składania ofert:
  • ogłoszenie
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:
  • warunki uczestnictwa
  • zał. nr 1 do wu formularz oferty
  • zał. nr 2 do wu oświadczenie
  • zał. nr 3 do wu projekt umowy
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu / ofert

Kanał komunikacji z Zamawiającym
(zgodnie z zasadami określonymi w SIWZ):
10.10.2019 r., godz.: 10.00
Zestawienie złożonych w postępowaniu wniosków / ofert:
  • protokół z otwarcia
Rozstrzygnięcie postępowania:
  • protokół z rozstrzygnięcia
Umowa:
Numer umowy : 24/2019/RDWT
Data zawarcia umowy : 21.10.2019 r.

PRZEDMIOT UMOWY: „Dostawa mieszanki mineralno asfaltowej do stosowania na zimno dla Rejonu Dróg Wojewódzkich w Tarnowie”.

ZAMAWIAJĄCY : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie - Rejon Dróg Wojewódzkich w Tarnowie, ul. Ostrogskich 5a, 33-100 Tarnów
WYKONAWCA : „Budomex Bis” Teresa Górniak i Wspólnicy spółka jawna z siedzibą w Kamieńcu (adres: Kamieniec 8, 28-230 Połaniec)

Oryginały umowy znajdują się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych, ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych, ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków


Mateusz Sabat