Data publikacji:
07.10.2019
Typ zamówienia:
poniżej 30000 euro
Rodzaj procedury:
ustawy nie stosuje się
Rodzaj zamówienia:
usługi
Zamawiający:
Rejon Dróg Wojewódzkich w Krakowie z siedzibą w Zabierzowie
ul. Spokojna 1A
32-080 Zabierzów
tel. (012) 285-51-26, fax 285-51-98
Przedmiot zamówienia:
Swiadczenie usługi dostępu do internetu dla RDW w Krakowie z/s w Zabierzowie ul.Spokojna 1 a
Numer postępowania / zamówienia:
RDWK-271-2-19/19
Wadium:
Nie dotyczy
Pełna treść ogłoszenia / Zaproszenie do składania ofert:
  • zaproszenie do sładania ofert
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:
  • załączniki do zaproszenia
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu / ofert

Kanał komunikacji z Zamawiającym
(zgodnie z zasadami określonymi w SIWZ):
16.10.2019
Rozstrzygnięcie postępowania:
  • unieważnienie -zabierzów
J. Kądzioła