Data publikacji:
08.10.2019
Typ zamówienia:
poniżej 30000 euro
Rodzaj procedury:
ustawy nie stosuje się
Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane
Zamawiający:
Rejon Dróg Wojewódzkich w Tarnowie
ul. Ostrogskich 5a
33-100 Tarnów
tel. (014) 621-17-54, fax 621-17-24
Przedmiot zamówienia:
„Remont nawierzchni na rondzie i dojazdach do niego w miejscowości Gromnik przy DW 980 i DW 977”
Numer postępowania / zamówienia:
RDWT-271-2-33/19
Wadium:
Nie dotyczy
Pełna treść ogłoszenia / Zaproszenie do składania ofert:
  • ogłoszenie
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:
  • warunki uczestnictwa
  • zał. nr 1 do wu specyfikacje techniczne
  • zał. nr 2 do wu furmularz ofertowy
  • zał. nr 2.1. do wu kosztorys ofertowy
  • zał. nr 3 do wu wzór umowy
  • zał. nr 4 do wu oświadczenie
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu / ofert

Kanał komunikacji z Zamawiającym
(zgodnie z zasadami określonymi w SIWZ):
15.10.2019 r. godz. 10:00
Zestawienie złożonych w postępowaniu wniosków / ofert:
  • protokół z otwarcia
Rozstrzygnięcie postępowania:
  • protokół z rozstrzygnięcia
Mateusz Sabat