Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A
Data publikacji:
10.10.2019
Typ zamówienia:
poniżej 30000 euro
Rodzaj procedury:
ustawy nie stosuje się
Rodzaj zamówienia:
usługi
Zamawiający:
Rejon Dróg Wojewódzkich w Tarnowie
ul. Ostrogskich 5a
33-100 Tarnów
tel. (014) 621-17-54, fax 621-17-24
Przedmiot zamówienia:
„Wykonanie przeglądu dwóch stacji pompowni wód deszczowych EPS P40 i EPS P50 w miejscowości Isep”.
Numer postępowania / zamówienia:
RDWT-271-2-34/19
Wadium:
Nie dotyczy
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu / ofert

Kanał komunikacji z Zamawiającym
(zgodnie z zasadami określonymi w SIWZ):
17.10.2019 r., godz: 9: 30

Zestawienie złożonych w postępowaniu wniosków / ofert:
Rozstrzygnięcie postępowania:
Umowa:
Numer umowy : 28/2019/RDWT
Data zawarcia umowy : 24.10.2019 r.

PRZEDMIOT UMOWY: „Wykonanie przeglądu dwóch stacji pompowni wód deszczowych EPS P40 i EPS P50 w miejscowości Isep”.

ZAMAWIAJĄCY : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie - Rejon Dróg Wojewódzkich w Tarnowie, ul. Ostrogskich 5a, 33-100 Tarnów
WYKONAWCA :Andrzej Solak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: „Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe "AS" Andrzej Solak”, (adres: ul. Kazimierza Pułaskiego 52, 33-10 Tarnów)
Oryginały umowy znajdują się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych, ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych, ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków