Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A
Data publikacji:
06.11.2019
Typ zamówienia:
poniżej 30000 euro
Rodzaj procedury:
ustawy nie stosuje się
Rodzaj zamówienia:
dostawy
Zamawiający:
Rejon Dróg Wojewódzkich w Krakowie z siedzibą w Zabierzowie
ul. Spokojna 1A
32-080 Zabierzów
tel. (012) 285-51-26, fax 285-51-98
Przedmiot zamówienia:
Dostawa mieszanki mineralno asfaltowej do stosowania na zimno dla RDW w Krakowie
Numer postępowania / zamówienia:
RDWK-271-2-28/19
Wadium:
Nie dotyczy
Pełna treść ogłoszenia / Zaproszenie do składania ofert:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu / ofert

Kanał komunikacji z Zamawiającym
(zgodnie z zasadami określonymi w SIWZ):
12.11.2019r
Zestawienie złożonych w postępowaniu wniosków / ofert:
Rozstrzygnięcie postępowania:
Umowa:
Umowa nr : 27/2019/RDWK z dn: 18.11.2019
Strony umowy :
Zamawiajacy : Zarzad Dróg Wojewódzkich w Krakowie z/s w Zabierzowie ul.Spokojna 1 A
32-080 Zabierzów
Wykonawca : Rejon Robót Drogowych DROG-BUD Spółka z o.o. ul.Krasickiego 18A,32-566 Alwernia
Przedmiot umowy : Dostawa mieszanki mineralno asfaltowej do stosowania na zimno dla RDW w Krakowie.
Oryginał umowy znajduje sie w siedzibie Zamawiającego.