Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A
Data publikacji:
31.07.2020
Typ zamówienia:
poniżej 30000 euro
Rodzaj procedury:
ustawy nie stosuje się
Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane
Zamawiający:
Rejon Dróg Wojewódzkich w Krakowie z siedzibą w Zabierzowie
ul. Spokojna 1A
32-080 Zabierzów
tel. (012) 285-51-26, fax 285-51-98
Przedmiot zamówienia:
„ Bieżąca konserwacja nawierzchni chodnika DW 780 w m. Chełmek”
Numer postępowania / zamówienia:
RDWK-271-2-9/20
Wadium:
Nie dotyczy
Pełna treść ogłoszenia / Zaproszenie do składania ofert:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu / ofert

Kanał komunikacji z Zamawiającym
(zgodnie z zasadami określonymi w SIWZ):
07.08.2020