Data publikacji:
10.03.2020
Typ zamówienia:
poniżej 30000 euro
Rodzaj procedury:
ustawy nie stosuje się
Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane
Zamawiający:
Rejon Dróg Wojewódzkich w Tarnowie
ul. Ostrogskich 5a
33-100 Tarnów
tel. (014) 621-17-54, fax 621-17-24
Przedmiot zamówienia:
„Remont urządzeń zabezpieczających w ciągu DW 975 i 980 z podziałem na Zadania: Zadanie I: Remont siatki zabezpieczającej przed rumoszem skalnym w ciągu DW 975 w m. Roztoka, Zadanie II:Remont ogrodzenia segmentowego w ciągu DW 980 w m. Siemiechów”
Numer postępowania / zamówienia:
RDWT-271-2-1/20
Wadium:
Nie dotyczy
Pełna treść ogłoszenia / Zaproszenie do składania ofert:
  • ogłoszenie postępowania
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:
  • warunki uczestnictwa
  • załącznik nr 2 do wu formularz ofertowy
  • załącznik nr 2.1. kosztorys ofertowy zadanie i
  • załącznik nr 2.2. kosztorys ofertowy zadanie ii
  • załącznik nr 3 do wu wzór umowy
  • załącznik nr 4 do wu oświadczenie
  • załącznik nr 1 do wu specyfikacje techniczne
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu / ofert

Kanał komunikacji z Zamawiającym
(zgodnie z zasadami określonymi w SIWZ):
20.03.2020 r., godzina 9:30
Zestawienie złożonych w postępowaniu wniosków / ofert:
  • protokół z otwarcia ofert
Rozstrzygnięcie postępowania:
  • protokół z rozstrzygnięcia
Umowa:
Numer umowy : 2/2020/RDWT
Data zawarcia umowy : 24.03.2020 r.

PRZEDMIOT UMOWY: „Remont urządzeń zabezpieczających w ciągu DW 975 i 980 z podziałem na Zadania: Zadanie I: Remont siatki zabezpieczającej przed rumoszem skalnym w ciągu DW 975 w m. Roztoka, Zadanie II:Remont ogrodzenia segmentowego w ciągu DW 980 w m. Siemiechów”.

ZAMAWIAJĄCY : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie - Rejon Dróg Wojewódzkich w Tarnowie, ul.Ostrogskich 5a, 33-100 Tarnów
WYKONAWCA :„DAW-BUD” Jacek Kopacz, Usługi Budowlane,
33-181 Siemiechów 461

Oryginały umowy znajdują się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych, ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych, ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków


Mateusz Sabat