Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A
Data publikacji:
18.10.2019
Typ zamówienia:
poniżej 30000 euro
Rodzaj procedury:
ustawy nie stosuje się
Rodzaj zamówienia:
usługi
Zamawiający:
Rejon Dróg Wojewódzkich w Krakowie z siedzibą w Zabierzowie
ul. Spokojna 1A
32-080 Zabierzów
tel. (012) 285-51-26, fax 285-51-98
Przedmiot zamówienia:
Swiadczenie usługi dostępu do internetu RDW Kraków-Obwód Drogowy Kęty ul.Błonie 17
Numer postępowania / zamówienia:
RDWK-271-2-25/19
Wadium:
Nie dotyczy.
Pełna treść ogłoszenia / Zaproszenie do składania ofert:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu / ofert

Kanał komunikacji z Zamawiającym
(zgodnie z zasadami określonymi w SIWZ):
23.10.2019r.
Zestawienie złożonych w postępowaniu wniosków / ofert:
Umowa:
Umowa nr : 24/2019/RDWK z dn: 04.11.2019
Strony umowy :Zamawiający : Zarzd Dróg Wojewódzkich w Krakowie z/s w Zabierzowie ul.Spokojna 1 A,32-080 Zabierzów ul.Spokojna 1 A
Wykonawca :P.Krzysztof Stawowczyk p.Robert Honkisz prowadzący działalnośc gospodarcza pn;Ventus
Przedmiot umowy : Swiadczenie usługi dostępu do internetu RDW Kraków-Obwód Drogowy Kęty ul.Błonie 17
Oryginał umowy znajduje sie w siedzibie Zamawiającego