Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A
Znaleziono wyników: 32
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
1 RDWJ-271-1-4/20 Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich - modernizacja DW 791 w m... roboty budowlane
2 ZDW-DN-4-271-46/20 Stabilizacja osuwiska celem zabezpieczenia DW 773 odc. 060 km 0+140... usługi
3 RDWNS-271-1-14/20 Remont cząstkowy nawierzchni dróg wojewódzkich z podziałem na części... roboty budowlane
4 RDWNS-271-1-13/20 Remont cząstkowy nawierzchni dróg wojewódzkich z podziałem na części... roboty budowlane
5 RDWNS-271-1-12/20 Remont cząstkowy nawierzchni dróg wojewódzkich z podziałem na części... roboty budowlane
6 ZDW-DN-4-271-47/20 Wykonanie studium wykonalności dla zadania pn. „Zabezpieczenie... usługi
7 ZDW-DN-4-271-50/20 Nadzór inwestorski dla inwestycji pn. „Rozbudowa DW 966 Muchówka –... usługi
8 ZDW-DN-4-271-40/20 Konserwacja nawierzchni bitumicznych polegająca na uszorstnieniu... roboty budowlane
9 ZDW-DN-4-271-44/20 Uzyskanie pozwoleń w zakresie usług wodnych – z podziałem na części usługi
10 ZDW-DN-4-271-42/20 Montaż barier drogowych stalowych wraz z demontażem istniejących... roboty budowlane
11 ZDW-DN-4-271-38/20 Rozbudowa / przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 973 z... usługi
12 ZDW-DN-4-271-41/20 Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu dróg... roboty budowlane
13 ZDW-DN-4-271-39/20 Wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej dla zabezpieczenia... usługi
14 ZDW-DN-4-271-36/20 Termomodernizacja budynków administracyjnych Zarządu Dróg... roboty budowlane
15 RDWM-271-1-2/20 Remont przepustu wraz z dojazdami w m. Kuków w ciągu DW 946 odc. 020... roboty budowlane
Strona 1 z 3