Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA - Droga wojewódzka nr 968 na odcinku  060 km 10+200 (m. Lubomierz)  - odc. 070 km 3+200 most (m. Kamienica) przywrócona przejezdność dla pojazdów do 15 ton. 

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Data publikacji:
29.06.2015
Typ zamówienia:
poniżej progów unijnych
Rodzaj procedury:
przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot zamówienia:
Budowa tras rowerowych w Małopolsce – Zadanie nr 1. Wiślana Trasa Rowerowa (WTR) – odcinek 1 : Drwinia (Niepołomice) – Szczucin.
Numer postępowania / zamówienia:
ZDW-DN-4-271-63/15
Wadium:
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100).
Rozstrzygnięcie postępowania:
Umowa:
Data zawarcia umowy: 14.09.2015
Numer umowy: 138/2015/ZDW

Strony umowy:
Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków

Wykonawca: Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe Spółka Akcyjna ul. Drogowców 1 , 39-200 Dębica - Lider Konsorcjum oraz POLDIM Spółka z o.o. ul. Drogowców 1 , 39-200 Dębica – Partner Konsorcjum

Przedmiot umowy: „Budowa tras rowerowych w Małopolsce – Zadanie nr 1. Wiślana Trasa Rowerowa (WTR) – odcinek 1: Drwinia (Niepołomice) - Szczucin.”

Oryginał umowy znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych