Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA - Droga wojewódzka nr 968 na odcinku  060 km 10+200 (m. Lubomierz)  - odc. 070 km 3+200 most (m. Kamienica) przywrócona przejezdność dla pojazdów do 15 ton. 

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Data publikacji:
29.02.2016
Typ zamówienia:
poniżej progów unijnych
Rodzaj procedury:
przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot zamówienia:
Przebudowa mostu w m. Trzciana na potoku Saneckim, w ciągu DW 966 odc.150 km 0+836 wraz z dojazdami.
Numer postępowania / zamówienia:
ZDW-DN-4-271-14/16
Wadium:
Składając ofertę Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przetargowe na czas równy okresowi związania ofertą w wysokości: 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100).
Pełna treść ogłoszenia / Zaproszenie do składania ofert:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu / ofert

Adres e-mail do przesłania JEDZ (jeżeli dotyczy) i kontaktu z Zamawiającym:
18.03.2016r. godz.09:30
Zestawienie złożonych w postępowaniu wniosków / ofert:
Umowa:
Data zawarcia umowy:08.04.2016r.
Numer umowy: 48/2016/ZDW
Strony umowy:
Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
Wykonawca: Konsorcjum: STRABAG Sp. z o.o. – Lider ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków, STRABAG INFRASTRUKTURA POŁUDNIE Sp. z o.o. - Partner ul. Lipowa 5a, 52-200 Wrocław
Przedmiot umowy: Przebudowa mostu w m. Trzciana na potoku Saneckim, w ciągu DW 966 odc.150 km 0+836 wraz z dojazdami.
Oryginał umowy znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych