Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

Zapraszamy Samorządy Gminne do składania wniosków o doświetlenie przejść dla pieszych na 2020 rok

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Data publikacji:
25.06.2019
Typ zamówienia:
poniżej progów unijnych
Rodzaj procedury:
przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:
usługi
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot zamówienia:
Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy Obwodnicy Klucz w ciągu DW 791 wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Numer postępowania / zamówienia:
ZDW-DN-4-271-40/19
Wadium:
Składając ofertę Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przetargowe na czas równy okresowi związania ofertą w wysokości: 7 000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych 00/100)
Pełna treść ogłoszenia / Zaproszenie do składania ofert:
Odpowiedzi, wyjaśnienia, zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu / ofert

Kanał komunikacji z Zamawiającym
(zgodnie z zasadami określonymi w SIWZ):
05.07.2019 r. godz.11:30
Zestawienie złożonych w postępowaniu wniosków / ofert:
Umowa:
DANE UMOWY:
umowa nr 108/2019/ZDW
data zawarcia: 30.07.2019
strony umowy:
ZAMAWIAJĄCY:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
WYKONAWCA:
Pracownia Inżynierska KLOTOIDA Sp z o.o. sp.k. ul. Bochenka 16a, 30-693 Kraków (Lider konsorcjum); Pracownia Inżynierska KLOTOIDA Sp z o.o. ul. Bochenka 16a,30-693 Kraków (Partner Konsorcjum),
przedmiot umowy:
Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy Obwodnicy Klucz w ciągu DW 791 wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Oryginał umowy znajduje się w znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych
Pełna treść umowy do wglądu w znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych