Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

Przypominamy, że termin składania wniosków na zadania realizowane
w trybie inicjatyw samorządowych w 2020 roku upływa z dniem 31 grudnia 2019 r.

Data publikacji:
27.06.2019
Typ zamówienia:
poniżej progów unijnych
Rodzaj procedury:
przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:
usługi
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot zamówienia:
Wykonanie audytów energetycznych budynków Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie.
Numer postępowania / zamówienia:
ZDW-DN-4-271-36/19
Wadium:
Składając ofertę Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przetargowe na czas równy okresowi związania ofertą w wysokości: 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100).
Pełna treść ogłoszenia / Zaproszenie do składania ofert:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu / ofert

Kanał komunikacji z Zamawiającym
(zgodnie z zasadami określonymi w SIWZ):
05.07.2019 r. godz.09:30
Zestawienie złożonych w postępowaniu wniosków / ofert:
Umowa:
DANE UMOWY:
umowa nr 109/2019/ZDW
data zawarcia: 01.08.2019
strony umowy:
ZAMAWIAJĄCY:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
WYKONAWCA:
Roman Łukasiak A-FIN ul. Rokicińska 132, 95-020 Andrespol
przedmiot umowy:
Wykonanie audytów energetycznych budynków Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie
Oryginał umowy znajduje się w znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych
Pełna treść umowy do wglądu w znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych