Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A
Data publikacji:
27.06.2019
Typ zamówienia:
poniżej progów unijnych
Rodzaj procedury:
przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot zamówienia:
Montaż barier drogowych stalowych wraz z demontażem istniejących drogowych barier ochronnych w ciągu dróg wojewódzkich Województwa Małopolskiego –z podziałem na części: Część nr 1 – Rejon Dróg Wojewódzkich w Krakowie z/s w Zabierzowie, Część nr 2 – Rejon Dróg Wojewódzkich w Jakubowicach, Część nr 3 – Rejon Dróg Wojewódzkich w Myślenicach, Część nr 4 – Rejon Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu, Część nr 5 – Rejon Dróg Wojewódzkich w Tarnowie
Numer postępowania / zamówienia:
ZDW-DN-4-271-32/19
Wadium:
Składając ofertę Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przetargowe na czas równy okresowi związania ofertą w wysokości:
• Część nr 1 – 200,00 zł (słownie: dwieście złotych 00/100)
• Część nr 2 – 300,00 zł (słownie: trzysta złotych 00/100)
• Część nr 3 – 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100)
• Część nr 4 – 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100
• Część nr 5 – 8 000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych 00/100)

Pełna treść ogłoszenia / Zaproszenie do składania ofert:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu / ofert

Kanał komunikacji z Zamawiającym
(zgodnie z zasadami określonymi w SIWZ):
16.07.2019 r. godz. 09:30
Zestawienie złożonych w postępowaniu wniosków / ofert: