Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A
Data publikacji:
28.06.2019
Typ zamówienia:
poniżej progów unijnych
Rodzaj procedury:
przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot zamówienia:
Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu dróg wojewódzkich Województwa Małopolskiego – z podziałem na części: Część nr 1 – Budowa doświetlenia przejść dla pieszych – Rejony Jakubowice, Kraków Część nr 2 – Budowa doświetlenia przejść dla pieszych – Rejony Myślenice, Nowy Sącz Część nr 3 – Budowa doświetlenia przejść dla pieszych – Rejon Tarnów
Numer postępowania / zamówienia:
ZDW-DN-4-271-41/19
Wadium:
Składając ofertę Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przetargowe na czas równy okresowi związania ofertą w wysokości:
• Część 1 – 21 000,00 zł (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy złotych 00/100)
• Część 2 – 24 000,00 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące złotych 00/100)
• Część 3 – 16 000,00 zł (słownie: szesnaście tysięcy złotych 00/100)
Pełna treść ogłoszenia / Zaproszenie do składania ofert:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu / ofert

Kanał komunikacji z Zamawiającym
(zgodnie z zasadami określonymi w SIWZ):
15.07.2019r., godz. 10:30
Zestawienie złożonych w postępowaniu wniosków / ofert:
Umowa:
Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu dróg wojewódzkich Województwa Małopolskiego – z podziałem na części:
Część nr 1 – Budowa doświetlenia przejść dla pieszych – Rejony Jakubowice, Kraków
Data zawarcia umowy: 12.08.2019 r.

Numer umowy: 118/2019/ZDW
Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
Wykonawca: Konsorcjum firm: ELDREAM Mariusz Podoba ul. Bukowska 70, 32-050 Skawina (Lider), ELDREAM Agnieszka Podoba ul. Bukowska 70, 32-050 Skawina (Partner)
Przedmiot umowy: Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu dróg wojewódzkich Województwa Małopolskiego – z podziałem na części:
Część nr 1 – Budowa doświetlenia przejść dla pieszych – Rejony Jakubowice, Kraków
Oryginał umowy znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych

Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu dróg wojewódzkich Województwa Małopolskiego – z podziałem na części:
Część nr 2 – Budowa doświetlenia przejść dla pieszych – Rejony Myślenice, Nowy Sącz

Data zawarcia umowy: 12.08.2019 r.
Numer umowy: 119/2019/ZDW
Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
Wykonawca: Konsorcjum firm: ELDREAM Mariusz Podoba ul. Bukowska 70, 32-050 Skawina (Lider), ELDREAM Agnieszka Podoba ul. Bukowska 70, 32-050 Skawina (Partner)
Przedmiot umowy: Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu dróg wojewódzkich Województwa Małopolskiego – z podziałem na części:
Część nr 2 – Budowa doświetlenia przejść dla pieszych – Rejony Myślenice, Nowy Sącz
Oryginał umowy znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych

Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu dróg wojewódzkich Województwa Małopolskiego – z podziałem na części:
Część nr 3 – Budowa doświetlenia przejść dla pieszych – Rejon Tarnów

Data zawarcia umowy: 12.08.2019 r.
Numer umowy: 120/2019/ZDW
Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
Wykonawca: Konsorcjum firm: ELDREAM Mariusz Podoba ul. Bukowska 70, 32-050 Skawina (Lider), ELDREAM Agnieszka Podoba ul. Bukowska 70, 32-050 Skawina (Partner)
Przedmiot umowy: Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu dróg wojewódzkich Województwa Małopolskiego – z podziałem na części:
Część nr 3 – Budowa doświetlenia przejść dla pieszych – Rejon Tarnów
Oryginał umowy znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych