Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

Przypominamy, że termin składania wniosków na zadania realizowane
w trybie inicjatyw samorządowych w 2020 roku upływa z dniem 31 grudnia 2019 r.

Data publikacji:
08.07.2019
Typ zamówienia:
poniżej progów unijnych
Rodzaj procedury:
przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:
usługi
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot zamówienia:
Uzyskanie pozwoleń w zakresie usług wodnych tj. wprowadzania wód opadowych i roztopowych do wód lub do ziemi za pomocą istniejących wylotów kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego – z podziałem na etapy: ETAP III – z podziałem na części
Numer postępowania / zamówienia:
ZDW-DN-4-271-38/19
Wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium przetargowego
Pełna treść ogłoszenia / Zaproszenie do składania ofert:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu / ofert

Kanał komunikacji z Zamawiającym
(zgodnie z zasadami określonymi w SIWZ):
16.07.2019 r., godz. 11:30
Zestawienie złożonych w postępowaniu wniosków / ofert:
Umowa:
Część I
Data zawarcia umowy: 22.08.2019 r.
Numer umowy: 127/2019/ZDW
Strony umowy:
Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
Wykonawca: Pracownia Analiz Środowiskowych EKOVENTUS - Szymańczyk i Węclewski sp. j.
ul. Dekoracyjna 3, 65-155 Zielona Góra
Przedmiot umowy: Uzyskanie pozwoleń w zakresie usług wodnych tj. wprowadzania wód opadowych i roztopowych do wód lub do ziemi za pomocą istniejących wylotów kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego – z podziałem na etapy: ETAP III – z podziałem na części - Część I
Część II
Data zawarcia umowy: 22.08.2019 r.
Numer umowy: 128/2019/ZDW
Strony umowy:
Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
Wykonawca: Pracownia Analiz Środowiskowych EKOVENTUS - Szymańczyk i Węclewski sp. j.
ul. Dekoracyjna 3, 65-155 Zielona Góra
Przedmiot umowy: Uzyskanie pozwoleń w zakresie usług wodnych tj. wprowadzania wód opadowych i roztopowych do wód lub do ziemi za pomocą istniejących wylotów kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego – z podziałem na etapy: ETAP III – z podziałem na części - Część II
Część III
Data zawarcia umowy: 22.08.2019 r.
Numer umowy: 129/2019/ZDW
Strony umowy:
Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
Wykonawca: Pracownia Analiz Środowiskowych EKOVENTUS - Szymańczyk i Węclewski sp. j.
ul. Dekoracyjna 3, 65-155 Zielona Góra
Przedmiot umowy: Uzyskanie pozwoleń w zakresie usług wodnych tj. wprowadzania wód opadowych i roztopowych do wód lub do ziemi za pomocą istniejących wylotów kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego – z podziałem na etapy: ETAP III – z podziałem na części - Część III
Część IV
Data zawarcia umowy: 22.08.2019 r.
Numer umowy: 130/2019/ZDW
Strony umowy:
Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
Wykonawca: Pracownia Analiz Środowiskowych EKOVENTUS - Szymańczyk i Węclewski sp. j.
ul. Dekoracyjna 3, 65-155 Zielona Góra
Przedmiot umowy: Uzyskanie pozwoleń w zakresie usług wodnych tj. wprowadzania wód opadowych i roztopowych do wód lub do ziemi za pomocą istniejących wylotów kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego – z podziałem na etapy: ETAP III – z podziałem na części - Część IV

Oryginały umów znajdują się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych
Pełna treść umów do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych