Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

Przypominamy, że termin składania wniosków na zadania realizowane
w trybie inicjatyw samorządowych w 2020 roku upływa z dniem 31 grudnia 2019 r.

Data publikacji:
15.07.2019
Typ zamówienia:
poniżej progów unijnych
Rodzaj procedury:
przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:
usługi
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot zamówienia:
Obwodnica Wolbromia Etap III odcinek od ul. Skalskiej do ul. Olkuska Szosa – aktualizacja dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych umożliwiających realizację inwestycji.
Numer postępowania / zamówienia:
ZDW-DN-4-271-43/19
Wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium przetargowego.
Pełna treść ogłoszenia / Zaproszenie do składania ofert:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu / ofert

Kanał komunikacji z Zamawiającym
(zgodnie z zasadami określonymi w SIWZ):
29.07.2019 r. godzina 9:30
Zestawienie złożonych w postępowaniu wniosków / ofert:
Umowa:
Data zawarcia umowy: 02.09.2019 r.
Numer umowy: 132/2019/ZDW

Strony umowy:
Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
Wykonawca: KONSORCJUM FIRM:
Pracownia Inżynierska KLOTOIDA Sp. z o.o. Sp. k. ul. Bochenka 16a, 30-693 Kraków (Lider),
Pracownia Inżynierska KLOTOIDA Sp. z o.o. ul. Bochenka 16a, 30-693 Kraków (Partner)

Przedmiot umowy: Obwodnica Wolbromia Etap III odcinek od ul. Skalskiej do ul. Olkuska Szosa – aktualizacja dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych umożliwiających realizację inwestycji.

Oryginał umowy znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych