Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

Zapraszamy Samorządy Gminne do składania wniosków o doświetlenie przejść dla pieszych na 2020 rok

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Data publikacji:
31.07.2019
Typ zamówienia:
poniżej progów unijnych
Rodzaj procedury:
przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot zamówienia:
Remont dachu budynku w Tarnowie przy ul. Ostrogskich 5
Numer postępowania / zamówienia:
ZDW-DN-4-271-47/19
Wadium:
1 500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100)
Pełna treść ogłoszenia / Zaproszenie do składania ofert:
Odpowiedzi, wyjaśnienia, zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu / ofert

Kanał komunikacji z Zamawiającym
(zgodnie z zasadami określonymi w SIWZ):
20.08.2019 r. o godz. 09:30.
Zestawienie złożonych w postępowaniu wniosków / ofert:
Umowa:
Data zawarcia umowy: 12.09.2019r.
Numer umowy: 139/2019/ZDW
Strony umowy:
Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
Wykonawca: Firma „Decker-M” Maciej Łukasiewicz ul. Wybickiego 7, 31-261 Kraków
Przedmiot umowy: „Remont dachu budynku w Tarnowie przy ul. Ostrogskich 5 ”

Oryginał umowy znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych