Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A
Data publikacji:
14.08.2019
Typ zamówienia:
poniżej progów unijnych
Rodzaj procedury:
zamówienie z wolnej ręki
Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot zamówienia:
Konserwacja nawierzchni bitumicznych polegająca na uszorstnieniu dróg wojewódzkich na terenie Województwa Małopolskiego – z podziałem na części: Część nr 3 – zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych robót budowlanych: DW 965 w m. Kopaliny odc. 120 km 2+400 – odc. 130 km 0+060 (długość 428 m)
Numer postępowania / zamówienia:
ZDW-DN-4-271-53/19
Wadium:
Nie dotyczy
Pełna treść ogłoszenia / Zaproszenie do składania ofert: