Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A
Data publikacji:
20.08.2019
Typ zamówienia:
poniżej progów unijnych
Rodzaj procedury:
przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:
usługi
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot zamówienia:
Budowa obwodnicy Proszowic – Etap II – aktualizacja materiałów do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Numer postępowania / zamówienia:
ZDW-DN-4-271-59/19
Wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium przetargowego
Pełna treść ogłoszenia / Zaproszenie do składania ofert:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu / ofert

Kanał komunikacji z Zamawiającym
(zgodnie z zasadami określonymi w SIWZ):
30.08.2019 r., godz. 09:30
Zestawienie złożonych w postępowaniu wniosków / ofert: