Data publikacji:
05.09.2019
Typ zamówienia:
poniżej progów unijnych
Rodzaj procedury:
przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot zamówienia:
Remont ogrodzenia ZDW w Krakowie ul. Głowackiego 56
Numer postępowania / zamówienia:
ZDW-DN-4-271-65/19
Wadium:
Składając ofertę Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przetargowe na czas równy okresowi związania ofertą w wysokości 1 500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100).
Pełna treść ogłoszenia / Zaproszenie do składania ofert:
 • ogloszenie o zamowieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:
ftp://ftp.zdw.home.pl/wzp5/65_19

 • siwz - cz. opisowa
 • zal nr 1 siwz - opz
 • zal nr 2 siwz - wzor oferty
 • zal nr 2.1. siwz - wwer
 • zal nr 3 siwz - oswiadczenie wstepne
 • zal nr 4 siwz - oswiadczenie w sprawie przynaleznosci do grupy
 • zal nr 5 siwz - wykaz robot budowlanych
 • zal nr 6 siwz - wykaz osob
 • zal nr 7 siwz - wzor umowy
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu / ofert

Kanał komunikacji z Zamawiającym
(zgodnie z zasadami określonymi w SIWZ):
20.09.2019 r. godzina 09:30
Zestawienie złożonych w postępowaniu wniosków / ofert:
 • protokol z otwarcia ofert
Rozstrzygnięcie postępowania:
 • zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Umowa:
Data zawarcia umowy: 16.10.2019 r.
Numer umowy: 164/2019/ZDW
Strony umowy:
Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Handlowo Produkcyjno Usługowe MANANA Sławomir Szafraniec ul. Zagumnie 110, 32-440 Sułkowice
Przedmiot umowy: Remont ogrodzenia ZDW w Krakowie ul. Głowackiego 56
Oryginał umowy znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych

K. Jarzębińska