Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA - Zamknięcie DW 949 na odcinku Łęki - Zasole w związku z remontem mosty na rzece Soła.

kliknij aby zobaczyć szczegóły

 

Przypominamy, że termin składania wniosków na zadania realizowane
w trybie inicjatyw samorządowych w 2020 roku upływa z dniem 31 grudnia 2019 r.

Data publikacji:
22.10.2019
Typ zamówienia:
poniżej progów unijnych
Rodzaj procedury:
przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:
dostawy
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot zamówienia:
Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie w okresie od stycznia 2020 r. do grudnia 2021 r.
Numer postępowania / zamówienia:
ZDW-DN-4-271-78/19
Wadium:
Składając ofertę Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przetargowe na czas równy okresowi związania ofertą w wysokości: 12 000,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych 00/100).
Pełna treść ogłoszenia / Zaproszenie do składania ofert:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu / ofert

Kanał komunikacji z Zamawiającym
(zgodnie z zasadami określonymi w SIWZ):
07.11.2019 r. godzina 09:30
Zestawienie złożonych w postępowaniu wniosków / ofert: