Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A
Data publikacji:
24.10.2019
Typ zamówienia:
poniżej progów unijnych
Rodzaj procedury:
przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:
usługi
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot zamówienia:
Nadzór inwestorski dla inwestycji pn. Rozbudowa DW 948 Oświęcim – Kęty i DW 949 Brzeszcze – Osiek – Etap II
Numer postępowania / zamówienia:
ZDW-DN-4-271-76/19
Wadium:
Nie dotyczy
Pełna treść ogłoszenia / Zaproszenie do składania ofert:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu / ofert

Kanał komunikacji z Zamawiającym
(zgodnie z zasadami określonymi w SIWZ):
05.11.2019 r. o godz. 09:30
Zestawienie złożonych w postępowaniu wniosków / ofert:
Umowa:
Data zawarcia umowy: 26.11.2019r.
Numer umowy: 187/2019/ZDW
Strony umowy:
Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
Wykonawca: Specjalistyczna Firma Usługowo-Handlowa ELTISERW Janusz Pawłowski ul. Stojałowskiego 37/29, 30-611 Kraków
Przedmiot umowy: . Nadzór inwestorski dla inwestycji pn. Rozbudowa DW 948 Oświęcim – Kęty i DW 949 Brzeszcze – Osiek – Etap II.

Oryginał umowy znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych