Data publikacji:
08.11.2019
Typ zamówienia:
poniżej progów unijnych
Rodzaj procedury:
przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane
Zamawiający:
Rejon Dróg Wojewódzkich w Myślenicach
ul. Drogowców 2
32-400 Myślenice
tel. (012) 272-17-88, fax 274-14-16
Przedmiot zamówienia:
Remont przepustów w ciągu DW 946 w m. Kuków.
Numer postępowania / zamówienia:
RDWM-271-1-8/19
Wadium:
4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące 00/100)
Pełna treść ogłoszenia / Zaproszenie do składania ofert:
 • ogloszenie o zamowieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:
 • siwz - czesc opisowa
 • zal nr 1 - st
 • zal nr 1.1 - przedmiar robot
 • zal nr 2 - wzor oferty
 • zal nr 2.1 - kosztorys ofertowy
 • zal nr 3 - oswiadczenie wstepne
 • zal nr 4 - oswiadczenie w sprawie grupy kapitalowej
 • zal nr 5 - wykaz robot budowlanych
 • zal nr 6 - wykaz osob
 • zal nr 7 - wzor umowy
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu / ofert

Kanał komunikacji z Zamawiającym
(zgodnie z zasadami określonymi w SIWZ):
25.11.2019 r. godz. 09:30
Zestawienie złożonych w postępowaniu wniosków / ofert:
 • protokol z otwarcia ofert
Rozstrzygnięcie postępowania:
 • zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Umowa:
Numer umowy: 18/2019/RDWM
Data zawarcia umowy: 02.12.2019 r.
Strony umowy:
ZAMAWIAJĄCY:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, Rejon Dróg Wojewódzkich w Myślenicach,
ul. Drogowców 2, 32-400 Myślenice.
WYKONAWCA:
Usługi Ogólnobudowlane Stanisław Mętel 34-222 Zawoja 100.
Przedmiot umowy:
„Remont przepustów w ciągu DW 946 w m. Kuków".
Oryginał umowy znajduje się w ZDW – RDW w Myślenicach.
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW – RDW w Myślenicach.


T. Jania