Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A
Data publikacji:
06.07.2020
Typ zamówienia:
poniżej progów unijnych
Rodzaj procedury:
przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:
usługi
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot zamówienia:
Stabilizacja osuwiska celem zabezpieczenia DW 773 odc. 060 km 0+140 – 0+260 w m. Sułoszowa – opracowanie dokumentacji projektowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego
Numer postępowania / zamówienia:
ZDW-DN-4-271-46/20
Wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium przetargowego
Pełna treść ogłoszenia / Zaproszenie do składania ofert:
Odpowiedzi, wyjaśnienia, zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu / ofert

Kanał komunikacji z Zamawiającym
(zgodnie z zasadami określonymi w SIWZ):
15.07.2020 r. godz. 09:30Do wyboru przez Wykonawcę:
1) tryb podstawowy komunikacji określony w SIWZ (oparty na zasadzie pisemności postępowania, w tym formie pisemnej składanych ofert)
2) alternatywnie – fakultatywny tryb komunikacji (za pomocą środków komunikacji elektronicznej):
- składanie ofert – systemy miniPortal i ePUAP
- pozostała korespondencja – poczta e-mail: a.kapusta@zdw.krakow.pl
Zestawienie złożonych w postępowaniu wniosków / ofert:
Umowa:
Numer umowy : 110/2020/ZDW
Data zawarcia umowy : 21.07.2020 r.

PRZEDMIOT UMOWY: „Stabilizacja osuwiska celem zabezpieczenia DW 773 odc. 060 km 0+140 – 0+260 w m. Sułoszowa – opracowanie dokumentacji projektowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego"

ZAMAWIAJĄCY : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
WYKONAWCA : FK Projekt Biuro Usług Inżynierskich Krzysztof Faron Łącko 870, 33-390 Łącko

Oryginał umowy znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych.
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych.