Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A
Data publikacji:
13.07.2020
Typ zamówienia:
poniżej progów unijnych
Rodzaj procedury:
przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:
usługi
Zamawiający:
Rejon Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu
ul. Kilińskiego 70
33-300 Nowy Sącz
tel. (018) 443-58-60, fax 444-20-54
Przedmiot zamówienia:
„Bieżące utrzymanie tras rowerowych administrowanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu – Część II zadanie nr 2"
Numer postępowania / zamówienia:
RDWNS-271-1-15/20
Wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium przetargowego
Pełna treść ogłoszenia / Zaproszenie do składania ofert:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu / ofert

Kanał komunikacji z Zamawiającym
(zgodnie z zasadami określonymi w SIWZ):
21.07.2020 r. godz. 09:30
zmiana terminu na 24.07.2020 r. godz 09:30
Zestawienie złożonych w postępowaniu wniosków / ofert:
Umowa:
NUMER UMOWY: 37/2020/RDWNS
DATA ZAWARCIA UMOWY: 03 sierpnia 2020 r.
PRZEDMIOT UMOWY: „Bieżące utrzymanie tras rowerowych administrowanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu – Część II zadanie nr 2".
Część II: VeloDunajec - Zadanie nr 2: MOR w m. Tylmanowa
Strony umowy:
ZAMAWIAJĄCY: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie - Rejon Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu 33-300 Nowy Sącz, ul. Kilińskiego 70
WYKONAWCA: Ewelina Pierzga TechWay 33-342 Barcice 72
Oryginał umowy znajduje się w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu ul. Kilińskiego 70 – Zamówienia Publiczne.
Pełna treść umowy do wglądu w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu ul. Kilińskiego 70 – Zamówienia Publiczne.