Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie informuje, iż od dnia 20 sierpnia 2020 r. zmianie ulegają zasady dostępu do serwera ftp, gdzie zamieszczane / udostępniane są przez Zamawiającego materiały przetargowe stanowiące opis przedmiotu zamówienia (OPZ) na gruncie poszczególnych postępowań w sprawie zamówień publicznych prowadzonych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie. Niniejsze dokonywane jest ze względów bezpieczeństwa – w szczególności celem zapobieżenia niekontrolowanemu i nieograniczonemu pobieraniu / zbieraniu informacji zawartych / zamieszczanych na serwerze przez oprogramowania skanujące wyszukiwarek internetowych.

Uzyskanie dostępu do serwera ftp będzie wymagało uprzedniego podania każdorazowo loginu i hasła (jednolitego i jednakowego dla wszystkich postępowań przetargowych).

Linki (adresy) dostępowe do serwera ftp (zamieszczonych tam materiałów stanowiących OPZ) pozostają bez zmian – zgodnie z informacjami udostępnianymi w treści SIWZ i na stronach poszczególnych postępowań przetargowych. Po kliknięciu w dany link pojawi się komunikat o konieczności wpisania loginu i hasła -
należy każdorazowo podawać wówczas następujące dane:
login: przetargi@zdw.krakow.pl
hasło: tR@t5VlyAqU
Po wpisaniu przedmiotowych danych udzielony będzie dostęp do serwera ftp (materiałów tam zamieszczonych).

Zaznacza się, iż zmiana trybu dostępu do serwera ftp (zgodnie z powyższym) dotyczy wszystkich postępowań zamówieniowych zamieszczonych na stronie www.zdw.krakow.pl – zarówno postępowań już ukończonych, postępowań będących w toku, jak i postępowań przyszłych.

Za ewentualne utrudnienia przepraszamy.

Data publikacji:
28.07.2020
Typ zamówienia:
poniżej progów unijnych
Rodzaj procedury:
przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot zamówienia:
Przebudowa obiektów mostowych w ciągu DW 968 – z podziałem na części: Część nr 1 – Przebudowa mostu w m. Mszana Górna DW 968 odc. 040 km 0+506,78, Część nr 2 – Przebudowa mostu w m. Kamienica DW 968 odc. 070 km 3+459
Numer postępowania / zamówienia:
ZDW-DN-4-271-54/20
Wadium:
Składając ofertę Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przetargowe na czas równy okresowi związania ofertą w wysokości:
• Część nr 1 – 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100)
• Część nr 2 – 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100)
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu / ofert

Kanał komunikacji z Zamawiającym
(zgodnie z zasadami określonymi w SIWZ):
24.08.2020 r. godz. 09:30Do wyboru przez Wykonawcę:
1) tryb podstawowy komunikacji określony w SIWZ (oparty na zasadzie pisemności postępowania, w tym formie pisemnej składanych ofert)
2) alternatywnie – fakultatywny tryb komunikacji (za pomocą środków komunikacji elektronicznej):
- składanie ofert – systemy miniPortal i ePUAP
- pozostała korespondencja – poczta e-mail: a.kapusta@zdw.krakow.pl
Zestawienie złożonych w postępowaniu wniosków / ofert:
Umowa:
1. Numer umowy : 168/2020/ZDW
Data zawarcia umowy : 22.09.2020 r.

PRZEDMIOT UMOWY: „Przebudowa obiektów mostowych w ciągu DW 968 – z podziałem na części: Część nr 1 – Przebudowa mostu w m. Mszana Górna DW 968 odc. 040 km 0+506,78"

ZAMAWIAJĄCY : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
WYKONAWCA : Firma Inżynieryjno-Budowlana F.I.B. TALAGA ul. Słowackiego 90a, 32-400 Myślenice

2. Numer umowy : 165/2020/ZDW
Data zawarcia umowy : 21.09.2020 r.

PRZEDMIOT UMOWY: „Przebudowa obiektów mostowych w ciągu DW 968 – z podziałem na części: Część nr 2 – Przebudowa mostu w m. Kamienica DW 968 odc. 070 km 3+459"

ZAMAWIAJĄCY : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
WYKONAWCA : Budownictwo Komunikacyjne inż. Walenty Kuśnierz ul. Szkolna 10B, 33-300 Nowy Sącz

Oryginały umów znajdują się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych.
Pełna treść umów do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych.