Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A
Data publikacji:
28.07.2020
Typ zamówienia:
poniżej progów unijnych
Rodzaj procedury:
przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:
usługi
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot zamówienia:
Rozbudowa / przebudowa drogi wojewódzkiej nr 781 z elementami poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w m. Wieprz – opracowanie projektów budowlanych, wykonawczych oraz pełnienie nadzoru autorskiego
Numer postępowania / zamówienia:
ZDW-DN-4-271-52/20
Wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium przetargowego.
Pełna treść ogłoszenia / Zaproszenie do składania ofert:
Odpowiedzi, wyjaśnienia, zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu / ofert

Kanał komunikacji z Zamawiającym
(zgodnie z zasadami określonymi w SIWZ):
06.08.2020 r. godzina 09:30Do wyboru przez Wykonawcę:
1) tryb podstawowy komunikacji określony w SIWZ (oparty na zasadzie pisemności postępowania, w tym formie pisemnej składanych ofert)
2) alternatywnie - fakultatywny tryb komunikacji (za pomocą środków komunikacji elektronicznej):
- składanie ofert - systemy miniPortal i ePUAP
- pozostała korespondencja - poczta e-mail: k.jarzebinska@zdw.krakow.pl