Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A
Data publikacji:
29.07.2020
Typ zamówienia:
poniżej progów unijnych
Rodzaj procedury:
przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:
usługi
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot zamówienia:
Zabezpieczenie osuwiska wraz z odbudową DW nr 977 odc. 020 km 0+870 – 0+950 w m. Nowodworze – opracowanie dokumentacji projektowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego
Numer postępowania / zamówienia:
ZDW-DN-4-271-56/20
Wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium przetargowego
Pełna treść ogłoszenia / Zaproszenie do składania ofert:
Odpowiedzi, wyjaśnienia, zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu / ofert

Kanał komunikacji z Zamawiającym
(zgodnie z zasadami określonymi w SIWZ):
10.08.2020r., godz. 09:30

Do wyboru przez Wykonawcę:
1) tryb podstawowy komunikacji określony w SIWZ (oparty na zasadzie pisemności
postępowania, w tym formie pisemnej składanych ofert)
2) alternatywnie – fakultatywny tryb komunikacji (za pomocą środków komunikacji
elektronicznej):
- składanie ofert – systemy miniPortal i ePUAP
- pozostała korespondencja – poczta e-mail: e.grabowska@zdw.krakow.pl