Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Data publikacji:
11.12.2020
Typ zamówienia:
poniżej progów unijnych
Rodzaj procedury:
przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot zamówienia:
Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich i obiektów mostowych – przebudowa DW 973 od mostu w m. Borusowa do nowoprojektowanej obwodnicy w m. Hubenice.
Numer postępowania / zamówienia:
ZDW-DN-4-271-82/20
Wadium:
Składając ofertę Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przetargowe na czas równy okresowi związania ofertą w wysokości: 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu / ofert

Kanał komunikacji z Zamawiającym
(zgodnie z zasadami określonymi w SIWZ):
28.04.2021 r. godzina 10:00Do wyboru przez Wykonawcę:
1) tryb podstawowy komunikacji określony w SIWZ (oparty na zasadzie pisemności
postępowania, w tym formie pisemnej składanych ofert)
2) alternatywnie – fakultatywny tryb komunikacji (za pomocą środków komunikacji
elektronicznej):
- składanie ofert – systemy miniPortal i ePUAP
- pozostała korespondencja – poczta e-mail: a.nocen@zdw.krakow.pl
Zestawienie złożonych w postępowaniu wniosków / ofert:
Umowa:
Numer umowy: 127/2021/ZDW
Data zawarcia umowy: 10.06.2021 r.

PRZEDMIOT UMOWY: Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich i obiektów mostowych – przebudowa DW 973 od mostu w m. Borusowa do nowoprojektowanej obwodnicy w m. Hubenice.

ZAMAWIAJĄCY: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
WYKONAWCA: Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A. ul. Drogowców 1, 39-200 Dębica

Oryginał umowy znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych