Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Data publikacji:
22.04.2021
Typ zamówienia:
poniżej progów unijnych
Rodzaj procedury:
tryb podstawowy – wariant 1
Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot zamówienia:
Budowa mostu na rzece Sękówka w m. Siary wraz z rozbudową odcinka drogi wojewódzkiej nr 977 (dojazdy do mostu) odc. 240 km 0+048,5 – km 0+319,5 – zaprojektuj i wybuduj
Numer postępowania / zamówienia:
ZDW-DN-4-271-2/21
Wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
Ogłoszenie / Zaproszenie:
Termin składania ofert / wniosków

Kanał komunikacji z Zamawiającym
(zgodnie z zasadami określonymi w SWZ / OPW):
07.05.2021 r. godz. 10:00

środki komunikacji elektronicznej:
1) system miniPortal:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/fe90bedb-970b-49ba-8d63-fb1d69b53b73
(składanie ofert i dokumentów załączanych do ofert)
2) poczta e-mail:
postepowanie2.21@zdw.krakow.pl
(pozostała korespondencja)
Informacje o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia oraz złożonych w postępowaniu i otwartych ofertach / wnioskach:
Umowa:
DANE UMOWY:
umowa nr 114/2021/ZDW
data zawarcia: 04.06.2021 r.
strony umowy:
ZAMAWIAJĄCY:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
WYKONAWCA:
DETAL MOSTY Piotr Włoch, Krzysztof Grodzicki s.c. Biertowice 26, 32-440 Biertowice
przedmiot umowy: Budowa mostu na rzece Sękówka w m. Siary wraz z rozbudową odcinka drogi wojewódzkiej nr 977 (dojazdy do mostu) odc. 240 km 0+048,5 – km 0+319,5 – zaprojektuj i wybuduj
Oryginał umowy znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych