Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Data publikacji:
09.06.2021
Typ zamówienia:
poniżej progów unijnych
Rodzaj procedury:
tryb podstawowy – wariant 1
Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot zamówienia:
Oznakowanie poziome odcinków dróg wojewódzkich na terenie Województwa Małopolskiego – z podziałem na części
Numer postępowania / zamówienia:
ZDW-DN-4-271-20/21
Wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
Ogłoszenie / Zaproszenie:
Termin składania ofert / wniosków

Kanał komunikacji z Zamawiającym
(zgodnie z zasadami określonymi w SWZ / OPW):
24.06.2021 r. godz. 10:00

środki komunikacji elektronicznej:
1) system miniPortal:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/e449900f-800b-4d35-b1da-8264c9e0d617
(składanie ofert i dokumentów załączanych do ofert)
2) poczta e-mail:
postepowanie20.21@zdw.krakow.pl
(pozostała korespondencja)