Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A
Data publikacji:
24.09.2019
Typ zamówienia:
poniżej progów unijnych
Rodzaj procedury:
przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane
Zamawiający:
Rejon Dróg Wojewódzkich w Myślenicach
ul. Drogowców 2
32-400 Myślenice
tel. (012) 272-17-88, fax 274-14-16
Przedmiot zamówienia:
Odtworzenie i umocnienie skarp korpusu drogowego DW 956 od strony rzeki Harbutówka w m. Harbutowice.
Numer postępowania / zamówienia:
RDWM-271-1-3/19
Wadium:
5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy 00/100)
Pełna treść ogłoszenia / Zaproszenie do składania ofert:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu / ofert

Kanał komunikacji z Zamawiającym
(zgodnie z zasadami określonymi w SIWZ):
09.10.2019 r. godz. 09:30
Zestawienie złożonych w postępowaniu wniosków / ofert:
Umowa:
Numer umowy: 15/2019/RDWM
Data zawarcia umowy: 14.10.2019 r.
Strony umowy:
ZAMAWIAJĄCY:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, Rejon Dróg Wojewódzkich w Myślenicach,
ul. Drogowców 2, 32-400 Myślenice.
WYKONAWCA:
PBM Sułkowscy Spółka Jawna ul. Fabryczna 1D, 34-600 Limanowa.
Przedmiot umowy:
„Odtworzenie i umocnienie skarp korpusu drogowego DW 956 od strony rzeki Harbutówka w m. Harbutowice".
Oryginał umowy znajduje się w ZDW – RDW w Myślenicach.
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW – RDW w Myślenicach.