Data publikacji:
14.10.2019
Typ zamówienia:
poniżej progów unijnych
Rodzaj procedury:
przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:
usługi
Zamawiający:
Rejon Dróg Wojewódzkich w Myślenicach
ul. Drogowców 2
32-400 Myślenice
tel. (012) 272-17-88, fax 274-14-16
Przedmiot zamówienia:
Zimowe utrzymanie drogi wojewódzkiej (odcinek drogi krajowej nr 44 w m. Skawina od km 101+273 do km 106+679 pozbawiony dotychczasowej kategorii i zaliczony do kategorii drogi wojewódzkiej) w sezonie zimowym 2019/2020.
Numer postępowania / zamówienia:
RDWM-271-1-4/19
Wadium:
Nie dotyczy
Pełna treść ogłoszenia / Zaproszenie do składania ofert:
 • ogloszenie o zamowieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:
 • siwz - czesc opisowa
 • zal nr 1 - opz
 • zal nr 2 - wzor oferty
 • zal nr 2.1 - ter
 • zal nr 3 - oswiadczenie wstepne
 • zal nr 4 - oswiadczenie w sprawie grupy kapitalowej
 • zal nr 5 - wykaz uslug
 • zal nr 6 - wzor umowy
Odpowiedzi, wyjaśnienia, zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
1.
 • pismo - zmiany w siwz z dnia 16.10.2019 r.
 • zamienna strona nr 4 siwz – częsc opisowa
 • zamienna strona nr 2 zał nr 2 siwz - wzor oferty
 • zamienna strona nr 2 zał nr 6 siwz – wzor umowy
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu / ofert

Kanał komunikacji z Zamawiającym
(zgodnie z zasadami określonymi w SIWZ):
22.10.2019 r. godz. 09:30
Rozstrzygnięcie postępowania:
 • zawiadomienie o uniewaznieniu postepowania
T. Jania