Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A
Data publikacji:
24.10.2019
Typ zamówienia:
poniżej progów unijnych
Rodzaj procedury:
przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane
Zamawiający:
Rejon Dróg Wojewódzkich w Myślenicach
ul. Drogowców 2
32-400 Myślenice
tel. (012) 272-17-88, fax 274-14-16
Przedmiot zamówienia:
Remont przepustów w ciągu DW 946 w m. Kuków.
Numer postępowania / zamówienia:
RDWM-271-1-6/19
Wadium:
4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące 00/100)
Pełna treść ogłoszenia / Zaproszenie do składania ofert:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu / ofert

Kanał komunikacji z Zamawiającym
(zgodnie z zasadami określonymi w SIWZ):
08.11.2019 r. godz. 09:30
Zestawienie złożonych w postępowaniu wniosków / ofert:
Rozstrzygnięcie postępowania: