Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A
Data publikacji:
12.06.2019
Typ zamówienia:
poniżej progów unijnych
Rodzaj procedury:
przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane
Zamawiający:
Rejon Dróg Wojewódzkich w Tarnowie
ul. Ostrogskich 5a
33-100 Tarnów
tel. (014) 621-17-54, fax 621-17-24
Przedmiot zamówienia:
„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 980 polegająca na budowie chodnika w m. Rzepiennik Strzyżewski – etap II odc. 080 km 6+970,00 – 7+154,00”
Numer postępowania / zamówienia:
RDWT-271-1-6/19
Wadium:
Nie dotyczy
Pełna treść ogłoszenia / Zaproszenie do składania ofert:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu / ofert

Kanał komunikacji z Zamawiającym
(zgodnie z zasadami określonymi w SIWZ):
27.06.2019 r. godz: 09:30
Zestawienie złożonych w postępowaniu wniosków / ofert:
Umowa:
Numer umowy : 102/2019/ZDW
Data zawarcia umów : 18.07.2019r.

PRZEDMIOT UMOWY: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 980 polegająca na budowie chodnika w m. Rzepiennik Strzyżewski – etap II odc. 080 km 6+970,00 – 7+154,00”

ZAMAWIAJĄCY : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie - Rejon Dróg Wojewódzkich w Tarnowie, ul. Ostrogskich 5a, 33-100 Tarnów
WYKONAWCA : Gor-Bud Sp.C. Daniel Mikołajczyk, Jerzy Osioł-Zawadowicz, adres: ul. Jana Kochanowskiego 120, 38-300 Gorlice,

Oryginały umów znajdują się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych, ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
Pełna treść umów do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych, ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków