Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Data publikacji:
15.04.2016
Typ zamówienia:
powyżej progów unijnych
Rodzaj procedury:
przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot zamówienia:
„Rozbudowa DW 948 Oświęcim – Kęty i DW 949 Brzeszcze – Osiek” – opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót
Numer postępowania / zamówienia:
ZDW-DN-4-271-40/16
Wadium:
Składając ofertę Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przetargowe na czas równy okresowi związania ofertą w wysokości: 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100).
Odpowiedzi, wyjaśnienia, zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu / ofert

Kanał komunikacji z Zamawiającym
(zgodnie z zasadami określonymi w SIWZ):
22.07.2016 godzina 09:30
Zestawienie złożonych w postępowaniu wniosków / ofert:
Umowa:
Data zawarcia umowy: 07.10.2016 r.
Numer umowy: 185/2016/ZDW
Strony umowy:
Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
Wykonawca: Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o. Wysoka ul. Lipowa 5A, 52-200 Wrocław
Przedmiot umowy: Rozbudowa DW 948 Oświęcim – Kęty i DW 949 Brzeszcze – Osiek – opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót
Oryginał umowy znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych