Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A
Data publikacji:
16.08.2017
Typ zamówienia:
powyżej progów unijnych
Rodzaj procedury:
przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot zamówienia:
OBWODNICA SKAWINY – ETAP II na odcinku od DK nr 44 do DW 953 – zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych
Numer postępowania / zamówienia:
ZDW-DN-4-271-66/17
Wadium:
Składając ofertę Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przetargowe na czas równy okresowi związania ofertą w wysokości: 300 000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych 00/100).
Pełna treść ogłoszenia / Zaproszenie do składania ofert:
Odpowiedzi, wyjaśnienia, zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu / ofert

Kanał komunikacji z Zamawiającym
(zgodnie z zasadami określonymi w SIWZ):
29.09.2017 r. godzina 10:30
Zestawienie złożonych w postępowaniu wniosków / ofert:
Umowa:
Data zawarcia umowy: 04.01.2018r.
Numer umowy: 1/2018/ZDW
Strony umowy:
Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Budownictwa Inzynieryjnego "ENERGOPOL" Sp. z o.o. ul. Salwatorska 14, 30-109 Kraków
Przedmiot umowy: OBWODNICA SKAWINY – ETAP II na odcinku od DK nr 44 do DW 953 – zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych
Oryginał umowy znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych