Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A
Data publikacji:
04.12.2019
Typ zamówienia:
powyżej progów unijnych
Rodzaj procedury:
przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot zamówienia:
Zabezpieczenie osuwisk w ciągu DW 975 wraz z budową mostu w m. Gródek nad Dunajcem
Numer postępowania / zamówienia:
ZDW-DN-4-271-85/19
Wadium:
Składając ofertę Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przetargowe na czas równy okresowi związania ofertą w wysokości: 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100).
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu / ofert

Kanał komunikacji z Zamawiającym
(zgodnie z zasadami określonymi w SIWZ):
14.02.2020 r. o godz. 10:00.środki komunikacji elektronicznej:

1) miniPortal /
https://miniportal.uzp.gov.pl/PodgladPostepowania.aspx?Id=09812951-001a-4e2d-8005-7e1a3c84b430
(składanie ofert)

2) poczta e-mail:
przetarg85.19@zdw.krakow.pl
(pozostała korespondencja)
Zestawienie złożonych w postępowaniu wniosków / ofert: