Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Data publikacji:
23.03.2020
Typ zamówienia:
powyżej progów unijnych
Rodzaj procedury:
przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:
usługi
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot zamówienia:
Przebudowa obiektów inżynierskich wraz z dojazdami – opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pozyskaniem pozwoleń oraz pełnienie nadzoru autorskiego – z podziałem na części
Numer postępowania / zamówienia:
ZDW-DN-4-271-16/20
Wadium:
Składając ofertę Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przetargowe na czas równy okresowi związania ofertą w wysokości:
• Część 1: 1 600,00 zł (słownie: jeden tysiąc sześćset złotych 00/100)
• Część 2: 1 940,00 zł (słownie: jeden tysiąc dziewięćset czterdzieści złotych 00/100)
• Część 3: 1 940,00 zł (słownie: jeden tysiąc dziewięćset czterdzieści złotych 00/100)
• Część 4: 2 600,00 zł (słownie: dwa tysiące sześćset złotych 00/100)
• Część 5: 1 600,00 zł (słownie: jeden tysiąc sześćset złotych 00/100)
• Część 6: 1 940,00 zł (słownie: jeden tysiąc dziewięćset czterdzieści złotych 00/100)
• Część 7: 4 800,00 zł (słownie: cztery tysiące osiemset złotych 00/100)
• Część 8: 1 600,00 zł (słownie: jeden tysiąc sześćset złotych 00/100)
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu / ofert

Kanał komunikacji z Zamawiającym
(zgodnie z zasadami określonymi w SIWZ):
04.05.2020 r. godzina 10:00środki komunikacji elektronicznej:

1) miniPortal /
https://miniportal.uzp.gov.pl/PodgladPostepowania.aspx?Id=d4b26584-dc74-4ef3-907e-fe9ca4c3e261
(składanie ofert)

2) poczta e-mail:
przetarg16.20@zdw.krakow.pl
(pozostała korespondencja)

Zamawiający zaznacza, iż dopuszcza się składanie ofert częściowych na najwyżej dwie spośród ośmiu części zamówienia stanowiących przedmiot niniejszego postępowania – pod rygorem odrzucenia wszystkich złożonych ofert częściowych w przypadku naruszenia tego zastrzeżenia (tj. złożenia ofert na więcej niż dwie części zamówienia).
Zamawiający dopuszcza złożenie ofert jedynie na nie więcej niż dwie spośród ośmiu części zamówienia określonych w SIWZ – każdy Wykonawca może złożyć oferty w odniesieniu do najwyżej dwóch (dowolnie wybranych) części zamówienia spośród ośmiu części określonych w SIWZ.

Z uwagi na problemy techniczne otwarcie ofert zostaje przesunięte na godz. 12.30
Zestawienie złożonych w postępowaniu wniosków / ofert:
Umowa:
Część 1
Data zawarcia umowy: 22.07.2020 r.
Numer umowy: 113/2020/ZDW
Strony Umowy:
Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
Wykonawca: BMD Projekt Piotr Nowak ul. Jana Kilińskiego 70, 33-300 Nowy Sącz
Przedmiot umowy: Przebudowa obiektów inżynierskich wraz z dojazdami – opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pozyskaniem pozwoleń oraz pełnienie nadzoru autorskiego – z podziałem na części: Część 1 – Przebudowa mostu na potoku Czerwony w ciągu DW 981 odc. 080 km 2+466 w m. Grybów.
Oryginał umowy znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych

Część 2
Data zawarcia umowy: 22.07.2020 r.
Numer umowy: 114/2020/ZDW
Strony Umowy:
Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
Wykonawca: DKS Inżynieria Mostowa Dariusz Śmiertka ul. Władysława Łokietka 3A/8, 49-300 Brzeg
Przedmiot umowy: Przebudowa obiektów inżynierskich wraz z dojazdami – opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pozyskaniem pozwoleń oraz pełnienie nadzoru autorskiego – z podziałem na części: Część 2 – Przebudowa mostu na potoku Kamienny w ciągu DW 981 odc. 130 km 0+124 w m. Polany.
Oryginał umowy znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych

Część 3
Data zawarcia umowy: 22.07.2020 r.
Numer umowy: 115/2020/ZDW
Strony Umowy:
Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
Wykonawca: DKS Inżynieria Mostowa Dariusz Śmiertka ul. Władysława Łokietka 3A/8, 49-300 Brzeg
Przedmiot umowy: Przebudowa obiektów inżynierskich wraz z dojazdami – opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pozyskaniem pozwoleń oraz pełnienie nadzoru autorskiego – z podziałem na części: Część 3 – Przebudowa mostu przez rzekę Krzyworzeka w ciągu DW 964 odc. 040 km 1+532 w m. Wiśniowa.
Oryginał umowy znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych

Część 4
Data zawarcia umowy: 22.07.2020 r.
Numer umowy: 116/2020/ZDW
Strony Umowy:
Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
Wykonawca: PROinżynieria Sp. z o.o. ul. Armii Krajowej 4/3, 49-300 Brzeg
Przedmiot umowy: Przebudowa obiektów inżynierskich wraz z dojazdami – opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pozyskaniem pozwoleń oraz pełnienie nadzoru autorskiego – z podziałem na części: Część 4 – Przebudowa mostu przez rz. Wisłę (suche koryto) w ciągu DW 933 odc. 010 km 0+327,0 w m. Brzeszcze.
Oryginał umowy znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych

Część 5
Data zawarcia umowy: 22.07.2020 r.
Numer umowy: 117/2020/ZDW
Strony Umowy:
Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
Wykonawca: Biuro Usług Projektowo-Budowlanych Maciej Boberski ul. Rynek 10/6, 49-306 Brzeg
Przedmiot umowy: Przebudowa obiektów inżynierskich wraz z dojazdami – opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pozyskaniem pozwoleń oraz pełnienie nadzoru autorskiego – z podziałem na części: Część 5 – Przebudowa mostu przez potok Jaworzynka w ciągu DW 957 odc. 080 km 3+014 w m. Zawoja.
Oryginał umowy znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych

Część 6
Data zawarcia umowy: 22.07.2020 r.
Numer umowy: 118/2020/ZDW
Strony Umowy:
Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
Wykonawca: Biuro Usług Projektowo-Budowlanych Maciej Boberski ul. Rynek 10/6, 49-306 Brzeg
Przedmiot umowy: Przebudowa obiektów inżynierskich wraz z dojazdami – opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pozyskaniem pozwoleń oraz pełnienie nadzoru autorskiego – z podziałem na części: Część 6 – Przebudowa mostu na potoku Kamienica w ciągu DW 968 odc. 060 km 11+146 w m. Rzeki..
Oryginał umowy znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych

Część 7
Data zawarcia umowy: 22.07.2020 r.
Numer umowy: 119/2020/ZDW
Strony Umowy:
Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
Wykonawca: PROinżynieria Sp. z o.o. ul. Armii Krajowej 4/3, 49-300 Brzeg
Przedmiot umowy: Przebudowa obiektów inżynierskich wraz z dojazdami – opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pozyskaniem pozwoleń oraz pełnienie nadzoru autorskiego – z podziałem na części: Część 7 – Przebudowa mostu na potoku Kamienica w ciągu DW 968 odc. 070 km 3+117 w m. Kamienica.
Oryginał umowy znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych

Część 8
Data zawarcia umowy: 22.07.2020 r.
Numer umowy: 120/2020/ZDW
Strony Umowy:
Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
Wykonawca: MOSTOLAND Pracownia Projektowa Arkadiusz Szczęsny ul. M. Skłodowskiej-Curie 39/12, 41-103 Siemianowice Śląskie
Przedmiot umowy: Przebudowa obiektów inżynierskich wraz z dojazdami – opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pozyskaniem pozwoleń oraz pełnienie nadzoru autorskiego – z podziałem na części: Część 8 – Przebudowa wiaduktu w ciągu DW 780 odc. 230 km 1+380 w m. Libiąż.
Oryginał umowy znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych