Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A
Data publikacji:
15.04.2020
Typ zamówienia:
powyżej progów unijnych
Rodzaj procedury:
przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot zamówienia:
Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie Małopolskim: VeloDunajec (VD) – dokończenie odcinka trasy Szczawnica – Zabrzeż – z podziałem na części
Numer postępowania / zamówienia:
ZDW-DN-4-271-24/20
Wadium:
Składając ofertę Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przetargowe na czas równy okresowi związania ofertą w wysokości:
Część 1: 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100)
Część 2: 25 000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100)
Pełna treść ogłoszenia / Zaproszenie do składania ofert:
Odpowiedzi, wyjaśnienia, zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu / ofert

Kanał komunikacji z Zamawiającym
(zgodnie z zasadami określonymi w SIWZ):
18.05.2020 r. godz. 10:00środki komunikacji elektronicznej:

1) miniPortal /
https://miniportal.uzp.gov.pl/PodgladPostepowania.aspx?Id=c78e0e13-a004-4939-8f9c-607d35b41447
(składanie ofert)

2) poczta e-mail:
przetarg24.20@zdw.krakow.pl
(pozostała korespondencja)
Zestawienie złożonych w postępowaniu wniosków / ofert:
Umowa:
Część 1
Data zawarcia umowy: 15.07.2020 r.
Numer umowy: 102/2020/ZDW
Strony umowy:
Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
Wykonawca: ZIBUD Sp. z o.o. Sp. k. 34-608 Kamienica 1000
Przedmiot umowy: Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie Małopolskim:
VeloDunajec (VD) – dokończenie odcinka trasy Szczawnica – Zabrzeż – z podziałem
na części: Część 1 - Budowa trasy rowerowej w Krościenku n/Dunajcem i Tylmanowej na osiedlu Kłodne - zaprojektuj i wybuduj
Oryginał umowy znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych

Część 2
Data zawarcia umowy: 15.07.2020 r.
Numer umowy: 103/2020/ZDW
Strony umowy:
Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
Wykonawca: Stanisław Chryczyk Przedsiębiorstwo Budowlane ESBUD oś. Kapłony 232a, 34-452 Ochotnica Dolna
Przedmiot umowy: Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie Małopolskim:
VeloDunajec (VD) – dokończenie odcinka trasy Szczawnica – Zabrzeż – z podziałem
na części: Część 2 Budowa trasy rowerowej w Tylmanowej w ciągu DW 969 od osiedla Kłodne do mostu na osiedle Brzegi - zaprojektuj i wybuduj
Oryginał umowy znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych