Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA - Zamknięcie DW 949 na odcinku Łęki - Zasole w związku z remontem mosty na rzece Soła.

kliknij aby zobaczyć szczegóły

 

Przypominamy, że termin składania wniosków na zadania realizowane
w trybie inicjatyw samorządowych w 2020 roku upływa z dniem 31 grudnia 2019 r.

Data publikacji:
18.10.2019
Typ zamówienia:
powyżej progów unijnych
Rodzaj procedury:
przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot zamówienia:
Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie Małopolskim: VeloDunajec (VD) – odc. 1, cz. 2 Szczawnica – Zabrzeż – dokończenie trasy rowerowej – z podziałem na części
Numer postępowania / zamówienia:
ZDW-DN-4-271-73/19
Wadium:
Składając ofertę Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przetargowe na czas równy okresowi związania ofertą w wysokości:
- Część 1: 80 000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100)
- Część 2: 60 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysiące złotych 00/100)
- Część 3: 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100)
- Część 4: 70 000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100)
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu / ofert

Kanał komunikacji z Zamawiającym
(zgodnie z zasadami określonymi w SIWZ):
28.11.2019 r. godz. 10:00środki komunikacji elektronicznej:

1) miniPortal /
https://miniportal.uzp.gov.pl/PodgladPostepowania.aspx?Id=16a36768-9fc6-4a27-bedb-9fd9afbaa130
(składanie ofert)

2) poczta e-mail:
przetarg73.19@zdw.krakow.pl
(pozostała korespondencja)