Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A
Data publikacji:
05.09.2019
Typ zamówienia:
przetargi ofertowe
Rodzaj procedury:
sprzedaż
Rodzaj zamówienia:
dostawy
Jednostka organizacyjna ZDW:
Rejon Dróg Wojewódzkich w Jakubowicach
Jakubowice 75
32-123 Proszowice
tel/fax (012) 386-38-30
Przedmiot ogłoszenia:
Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew przy drogach wojewódzkich
Numer postępowania / zamówienia:
RDWJ-271/2-4/19
Wadium:
Nie jest wymagane
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu / ofert

Kanał komunikacji z Zamawiającym
(zgodnie z zasadami określonymi w SIWZ):
12.09.2019r godz. 09:30
Zestawienie złożonych w postępowaniu wniosków / ofert:
Rozstrzygnięcie postępowania:
Umowa:
Data zawarcia umowy 16.09.2019r
Numer umowy : 10/2019/RDWJ
Strony umowy:
ZAMAWIAJĄCY : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Rejon Dróg Wojewódzkich w Jakubowicach 75, 32-100 Proszowice
WYKONAWCA : Kamilem Gruca zam. Markowizna 18 42-400 Zawiercie
Oryginał umowy znajduje się w ZDW – RDW Jakubowice
Pełna treść umów do wglądu w ZDW - RDW Jakubowice