Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A
Data publikacji:
28.05.2020
Typ zamówienia:
przetargi ofertowe
Rodzaj procedury:
sprzedaż
Rodzaj zamówienia:
dostawy
Jednostka organizacyjna ZDW:
Rejon Dróg Wojewódzkich w Jakubowicach
Jakubowice 75
32-123 Proszowice
tel/fax (012) 386-38-30
Przedmiot ogłoszenia:
Sprzedaż rur PVC pozyskanych z wymiany systemu odwodnienia
Numer postępowania / zamówienia:
RDWJ-271-2-4/20
Wadium:
Nie jest wymagane
Ogłoszenie:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu / ofert

Kanał komunikacji z Zamawiającym
(zgodnie z zasadami określonymi w SIWZ):
04.06.2020r godz 09:30
Rozstrzygnięcie postępowania: