Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A
Data publikacji:
18.06.2020
Typ zamówienia:
przetargi ofertowe
Rodzaj procedury:
sprzedaż
Rodzaj zamówienia:
dostawy
Jednostka organizacyjna ZDW:
Rejon Dróg Wojewódzkich w Tarnowie
ul. Ostrogskich 5a
33-100 Tarnów
tel. (014) 621-17-54, fax 621-17-24
Przedmiot ogłoszenia:
"Sprzedaż drewna pochodzącego z wycinki drzew"
Numer postępowania / zamówienia:
RDWT-271-2-6/20
Wadium:
Nie dotyczy
Ogłoszenie:
Odpowiedzi, wyjaśnienia, zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu / ofert

Kanał komunikacji z Zamawiającym
(zgodnie z zasadami określonymi w SIWZ):
26.06.2020 r., godz. 9:30
Zestawienie złożonych w postępowaniu wniosków / ofert: