Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A
Data publikacji:
26.06.2020
Typ zamówienia:
przetargi ofertowe
Rodzaj procedury:
sprzedaż
Rodzaj zamówienia:
dostawy
Jednostka organizacyjna ZDW:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot ogłoszenia:
"Sprzedaż drewna pochodzącego z wycinki drzew"
Numer postępowania / zamówienia:
RDWT-271-2-8/20
Wadium:
Nie dotyczy
Ogłoszenie:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu / ofert

Kanał komunikacji z Zamawiającym
(zgodnie z zasadami określonymi w SIWZ):
3.07.2020 r., godz.: 9:30
Zestawienie złożonych w postępowaniu wniosków / ofert:
Rozstrzygnięcie postępowania: