Data publikacji:
06.07.2020
Typ zamówienia:
przetargi ofertowe
Rodzaj procedury:
przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:
usługi
Jednostka organizacyjna ZDW:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot ogłoszenia:
„Wynajem pokoi biurowych i pomieszczeń w budynku administracyjnym w Nowym Sączu, ul. Kilińskiego 70 z podziałem na zadania”
Numer postępowania / zamówienia:
ZDW/DU-3-221/2/2020
Wadium:
-
Ogłoszenie:
  • ogłoszenie o przetargu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:
  • materiały przetragowe
  • wzór oferty - załącznik nr 1
  • oświadczenie oferenta - załącznik nr 2
  • projekt umowy - załącznik nr 3
  • deklaracja zawarcia umowy oc - złącznik nr 4
  • oświadczenie oferenta - załącznik nr 5
  • rzut - rozkład pokoi -załącznik nr 6
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu / ofert

Kanał komunikacji z Zamawiającym
(zgodnie z zasadami określonymi w SIWZ):
Termin składania ofert upływa w dniu 14.07.2020 r. o godz. 12:00;
Rozstrzygnięcie postępowania:
  • protokół z przetargu 2-2020
M. Trela