Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

23.12.2013

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko Inspektor Nadzoru Inwestorskiego został wybrany Pan Mariusz Misterek, zam. w Krakowie.
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
W/w osoba spełnia wszystkie wymagania formalne określone w ogłoszeniu. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydat na stanowisko Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, wykazał się wymaganą wiedzą w zakresie tematu, dobrą znajomością bieżących przepisów prawnych, niezbędnym doświadczeniem zawodowym dobrą znajomością obsługi komputera.

____________________________________________________________________________________________

ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KRAKOWIE
UL.GŁOWACKIEGO 56, 30-085 KRAKÓW
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
 (nazwa stanowiska pracy)

miejsce pracy: Rejon Dróg Wojewódzkich w Krakowie, z/s w Rząsce

1. Wymagania niezbędne:
a) Wykształcenie wyższe techniczne - preferowana Politechnika w zakresie budownictwa lądowego - drogi lub konstrukcje.
b) Uprawnienia  do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności mostowej bez ograniczeń.
c) Minimum 4 lata pracy w drogownictwie,

2. Wymagania dodatkowe:
a) Obsługa komputera – pakiet „Office”.
b) Umiejętność pracy w zespole.
c) Prawo jazdy kat. B.
d) Rzetelność, terminowość, odpowiedzialność, sumienność.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a) Sprawowanie nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami prawa budowlanego.
b) Przygotowywanie specyfikacji technicznych do przetargów na roboty drogowe w ramach remontów kapitalnych mostów.
c) Przygotowywanie zgłoszeń robót budowlanych zlecanych przez ZDW w przypadkach robót objętych zwolnieniem z obowiązku pozwolenia na budowę zgodnie z art. 29, 30 ustawy z dnia 7.07.1994 - Prawo Budowlane.
d) Koordynacja i nadzór nad zimowym i letnim utrzymaniem dróg i mostów.
e) Współudział w opracowywaniu planów rzeczowo-finansowych z zakresu remontów kapitalnych mostów.
f) Udział w przetargach dotyczących robót utrzymaniowych, remontów kapitalnych i przebudowy mostów.
g) Nadzorowanie i kontrolowanie przebiegu realizacji zleconych robót oraz organizowanie ich komisyjnych odbiorów
h) Nadzorowanie, przygotowanie i uaktualnianie materiałów ewidencyjnych mostów i urządzeń mostowych.
i) Dokonywanie kontroli usuwania przez Wykonawców usterek i braków stwierdzonych podczas odbioru robót i w okresie gwarancyjnym.
j) Prowadzenie kontroli budów pod względem ich należytego oznakowania w trakcie realizacji robót.
k) Sporządzanie sprawozdania rzeczowo-finansowego z zakresu robót realizowanych przez Rejon.

4. Wymagane dokumenty:
a) życiorys (CV),
b) list motywacyjny,
c) dokument poświadczający wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów),
d) kwestionariusz osobowy,
e) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.


       Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego 56, pok. 201-202 lub pocztą na adres Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, 30-085 Kraków, ul. Głowackiego 56 z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko – Inspektor nadzoru inwestorskiego, w terminie do dnia 11 grudnia 2013 r.


        Aplikacje, które wpłyną do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, stronie internetowej ZDW oraz na tablicy informacyjnej ZDW przy ul. Głowackiego 56 w Krakowie.


       Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223 poz. 1458)”.