Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

Zawiadamiamy, że Pan Oskar Niezabitowski wyłoniony w zakończonej procedurze naboru nie podjął pracy. Nowy konkurs zostanie ogłoszony w terminie późniejszym.

7.02.2013

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko Kierownika Rejonu Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu został wybrany Pan Oskar Niezabitowski, zam. w Krakowie.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
W/w osoba spełnia wszystkie wymagania formalne określone w ogłoszeniu. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydat na stanowisko Kierownika Rejonu Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu, wykazał się wymaganą wiedzą w zakresie tematu, dobrą znajomością zagadnień związanych ze stanowiskiem pracy oraz dobrą znajomością obsługi komputera.

______________________________________________________________

 

Uprzemie informujemy, że kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne zamieszczone w ogłoszeniu, zostaną poinformowani telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

____________________________________________________

10.01.2013

ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KRAKOWIE
UL.GŁOWACKIEGO 56, 30-085 KRAKÓW
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

Kierownik Rejonu Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu
(nazwa stanowiska pracy)

miejsce pracy: Rejon Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu
33-300 Nowy Sącz, ul. Kilińskiego 70

 

1. Wymagania niezbędne:
a) Wykształcenie wyższe techniczne w zakresie: drogi kołowe, ewentualnie drogi i mosty kołowe – preferowana politechnika.
b) Uprawnienia obligatoryjne: wykonawcze w zakresie budowy dróg. Dodatkowo mile widziane uprawnienia projektowe.
c) Minimum 10 lata pracy, w tym 3 lata na stanowisku kierowniczym.
2. Wymagania dodatkowe:
a) kierowanie i organizowanie pracy w zespole złożonym z co najmniej 5-ciu osób,
b) doświadczenie w pracy w administracji publicznej,
c) przygotowywanie pism, opinii i decyzji administracyjnych,
d) znajomość zasad wydatkowania pieniędzy publicznych (ustawa o finansach publicznych, ustawa Prawo Zamówień Publicznych),
e) znajomość prawa budowlanego oraz przepisów związanych z drogami publicznymi (ustawa drogach publicznych)
3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1) Kierowanie pracą Rejonu w zakresie:
a) ochrony dróg wojewódzkich,
b) wydawania decyzji administracyjnych, postępowań, zaświadczeń, uzgodnień, opinii, itp.,
c) zadań związanych z letnim i zimowym utrzymaniem dróg, obiektów mostowych i urządzeń drogowych,
d) zadań związanych z inżynierią ruchu,
e) współpracy z ITS, Policją, Strażą Pożarną i innymi służbami,
f) kontrola nad wydatkami finansowymi i racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi,
2) Nadzór nad pracą bieżącą, określanie zadań i ich rozliczanie dla pracowników Rejonu Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu oraz podległych Obwodów Drogowych
3) Współpraca z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Krakowie, w szczególności z Wydziałem Utrzymania Dróg i Mostów w zakresie zgłoszenia potrzeb oraz dokonywania rozliczeń finansowych i rzeczowych

4. Wymagane dokumenty:
a) życiorys (CV),
b) list motywacyjny,
c) dokument poświadczający wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów),
d) kwestionariusz osobowy,
e) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego 56, pok. 201-202 lub pocztą na adres Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, 30-085 Kraków, ul. Głowackiego 56 z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko – Kierownik Rejonu Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu, w terminie do dnia 24 stycznia 2013 r.
Aplikacje, które wpłyną do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, stronie internetowej ZDW oraz na tablicy informacyjnej ZDW przy ul. Głowackiego 56 w Krakowie.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223 poz. 1458)” oraz w przypadku wybrania w drodze naboru: „Wyrażam zgodę na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182 poz. 1228)”.